1. اطلاعیه ها
11/02/2021, 18:53
art-2  مسابقه دانشجویی ایده ها و طرح های خلاقانه برای حل مسئله های اقتصادی   انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه اي ایران بر اساس اهداف ترسیم شده...