اعضای انجمن

 

8

 دکتر محمد قربانی

 رئیس انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران


  

 دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری

نایب رئیس و عضو اصلی انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ایران


 6

 دکتر حسین محمدی

خزانه دار و عضو اصلی انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران

 


 

7

 دکتر سید مهدی مصطفوی ترقی

 عضو اصلی انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران


 5

 دکتر محمود صبوحی صابونی

عضو اصلی انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران

 


 

4

 دکتر نرگس صالح نیا

عضو علی البدل انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران

 


 

2

 دکتر علی چشمی

عضو علی البدل انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران

 


 

 3

دکتر مهدی خداپرست مشهدی

بازرس اصلی انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران

 


 

1

 دکتر روح اله بابکی

بازرس علی البدل انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران