معرفی انجمن


انجمن اقتصاد توسعه منطقه اي با همكاري جمعي از برجسته ترين اساتيد اقتصاد در سال 1389 شكل گرفت و با كسب مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پس از ثبت شركتها به شماره 3219 مورخ 90/02/19 فعاليت خود را آغاز نمود.
اهداف انجمن را ميتوان از منظر عوامل زير بر شمرد:
الف – گستردگي
استان هاي شمال شرق كشور در مجموع قطب اقتصادي بسيار گسترد ه اي را تشكيل مي دهند و از پتانسيل هاي فراواني برخوردارند.
ب – جهت دهي مطالعات اقتصادي
ايجاد انجمن كمك مي كند كه مطالعات اقتصادي در شرايط تحولات سريع و چشمگير جهاني از جمله آزاد سازي تجارت،شكل جدي و سمت و سوي مشخصي پيدا كند.
ج – همسوئي مطالعات با نيازها
ايجاد انجمن ميتوان در جهت انطباق مطالعات و پژوهشهاي اقتصادي با نيازهاي واقعي و مبرم جامعه نقش انكار ناپذيري داشته باشد.
د- تمركز و بهينه سازي منابع پژوهشي
ايجاد انجمن كمك مي كند كه مطالعات و پژوهشهاي اقتصادي ( اعم از طرحهاي تحقيقاتي و يا رساله هاي دانشجويي در مقاطع تحصيلات تكميلي ) بصورت متمركز ساماندهي گردند تا از دوباره كاري و صرف بيهوده منابع محدود پژوهشي جلوگيري شود.
ه – تعامل و افزايش ظرفيت هاي علمي
بدون شك يكي ار آثار مثبت و موثر انجمنهاي علمي فراهم آوردن زمينه تعامل بين اعضاي هيات علمي از يك سو بين گروههاي مختلف علمي در سطح دانشگاههاي مختلف و مراكز تحقيقاتي از سوي ديگر مي باشد كه از طريق نشست هاي ادواري و همايش هاي علمي ميسر مي گردد. اگر اين جريان تعامل تداوم داشته باشد آموزش دانشگاهي بهتر انجام مي گيرد و عرصه مطالعات اقتصادي در خارج از دانشگاه نيز تقويت مي شود. تجربه نشان داده است كه تركيب آموزش و كاتر علمي موفق تر از كار آكادميك يا عملي صرف است.
و- كمك به انتشارات علمي
بر اساس تصويب وزرات علوم، نشريه هاي علمي نبايد يه صورت جداگانه منتشر شوند، بلكه بايد در قالب انجمن هاي علمي – تخصصي درآيند، برهمين اساس نشريه اين انجمن محل ارئه مقالات و آثار تحقيقاتي اساتيد و پژوهشگران مختلف خواهد بود كه در حوزه مطالعات اقتصادي فعاليت مي كنند.
خط مشي انجمن علمي
1) ايجاد زمينه مناسب براي پژوهش در زمينه علم اقتصاد با رويكرد اقتصاد توسعه و توسعه منطقه اي
2) اشاعه تفكر توسعه اي و برنامه اي در فضاي تصميم سازي كشور
3) اطلاع رساني و شناساندن اهميت موضوع توسعه منطقه اي در جهت دستيابي به رفاه اجتماعي
4) برگزاري گردهمايي هاي مرتبط با اهداف دانش اقتصاد و شناساندن اهميت و روشهاي آن
5) ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه هاي مرتبط با دانش اقتصاد، تصميمگيري سياستي و آمايشي
6) ارتباط با مراكز علمي و پژوهشي اقتصادي داخلي و بين المللي
7) جذب و هدايت منابع لازم جهت پژوهش در حوزه اقتصاد و تعريف پژوهش هاي موثر در اين زمينه
8) آشنايي اعضاي انجمن با يكديگر و مديران كشور در مسير تلاش جهت دستيابي به سطوح بالاتر توسعه
9) ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز
10 )انتشار و ترويج يافته هاي علمي در حوزه اقتصاد و توسعه منطقه اي از طريق انتشار كتب و مجلات
11 )ايجاد ارتباط سازنده و اثربخش ميان استادان ، فراگيران و برنامه هاي آموزشي تخصصي در حوزه دانش اقتصاد
12 )ارزيابي و بازنگري طرح ها و برنامه هاي مربوط به آموزش و پرورش در زمينه دانش اقتصاد و توسعه منطقه اي
13 )اطلاع رساني به اعضاي انجمن از جمله معرفي فرصت هاي پژوهشي از طريق انتشار خبرنامه
14 )مشاركت فعال در امور مربوط به طرح هاي مختلف تحقيقي، پژوهشي در سطح استان و كشور
15 )برقراري ارتباط با دستگاههاي مختلف دولتي در ارتباط با اخذ اولويت هاي پژوهشي آنها و اعلام آن به صاحبنظران و پي گيري كارهاي مربوط به انعقاد قرارداد.
اركان اصلي عبارتند از :
• الف : مجمع عمومي
• ب : هيات مديره
• ج : بازرس
• الف : مجمع عمومي
1 : مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل می شود و ديگر اعضا مي توانند بدون حق راي در مجمع عمومي شركت كنند. تشكيل مجمع عمومي به نحو زير است :
1-1 - مجمع عمومي عادي سالي يكبار تشكيل مي شود و با حضور يا راي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي انجمن رسميت مي يابد و تصميمات اكثريت آرا معتبر است.
2-1 - در صورتيكه در دعوت نخست مجمع عمومي رسميت نيافت. جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل مي شود و با هر تعداد اعضاي حاضر جلسه رسميت م ييابد.
3-1 - مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري با دعوت هيات مديره يا بازرس و يا با تقاضاي كتبي يك سوم پيوسته تشكيل مي شود.
4-1 - وظايف مجامع عمومي عادي و فوق العاده :
1- انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس
2- تصويب خط مشي انجمن
3- بررسي وتصويب پيشنهادات هيات مديره وبازرس
4- تعيين ميزان حق عضويت وتصويب ترازنامه و بودجه انجمن
5- تصوي تغييرات در مفاد اساسنامه
6- بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن
7– عزل هيات مديره و بازرس
8- تصويب انحلال انجمن
• ب – هيات مديره
ماده 12 : هيات مديره انجمن مركب از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل است. كه هر سه سال يكبار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي شوند.
• ج – بازرس
ماده 14 – مجمع عمومي عادي يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت سه سال انتخاب مي نمايد.
تبصره : انتخاب مجدد بازرس براي دو دوره متوالي بلامانع است.
ماده 15 : وظايف بازرس به شرح زير است :
1-15 – : بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي
2-15 – بررسي گزارش سالانه هيات مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع
عمومي
3-15 – گزارش هر گونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي تبصره : هيات مديره بايد كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي را در هر زمان بدون قيد و شرط براي بررسي در دسترس بازرس قرار دهد
منابع مالي انجمن عبارتند از:
• -حق عضويت اعضا
• – در آمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي وپژوهشي ومشاوره اي.
• – دريافت هدايا وكمكها
• – كليه عوايد ودرآمدهاي انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شدكليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانكهاي كشور نگهداري مي شود.